การ์ตูน ประวัติพระพุทธเจ้า ตอนที่ 1/40 เปิดฉากเริ่มเรื่อง


Embed: 

Download the original : SC_01.flv

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
09/07/2010
ที่มา: 
http://buddha-thushaveiheard.com/page_download.html

ตอนที่ 2/40 ทรงปฏิสนธิ

 

ตอนที่ 3/40 ประสูติ ณ ป่าลุมพินี

 

ตอนที่ 4/40 อสิตดาบส ทำนายพระลักษณะ

 

ตอนที่ 5/40 ขนานพระนาม

 

ตอนที่ 6/40 บรรลุปฐมฌาณในวันแรกนาขวัญ

 

ตอนที่ 7/40 อภิเษกสมรส

 

ตอนที่ 8/40 ทอดพรเนตรเห็นเทวทูตทั้ง 4

 

ตอนที่ 9/40 เสด็จออกบรรพชา

 

ตอนที่ 10/40 อาหารบิณฑบาตมื้อแรก

 

ตอนที่ 11/40 ปัญจวัคคีย์ออกบวช

 

ตอนที่ 12/40 ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา

 

ตอนที่ 13/40 ทรงพระสุบินนิมิต

 

ตอนที่ 14/40 นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส

 

ตอนที่ 15/40 พญามารกรีธาทัพ

 

ตอนที่ 16/40 ตรัสรู้

 

ตอนที่ 17/40 ขับธิดามาร

 

ตอนที่ 18/40 มุจลินท์

 

ตอนที่ 19/40 เสด็จป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

 

ตอนที่ 20/40 ยสกุลบุตรออกบวช

 

ตอนที่ 21/40 โปรดชฏิลสามพี่น้อง

 

ตอนที่ 22/40 อัครสาวกบรรพชา

 

ตอนที่ 23/40 จาตุรงคสันนิบาต

 

ตอนที่ 24/40 ฝนโบกขรพรรษ

 

ตอนที่ 25/40 โปรดพุทธบิดาและพระนางพิมพา

 

ตอนที่ 26/40 พระราหุลราชกุมารบรรชา

 

ตอนที่ 27/40 เจ้าชาย 6 พระองค์ออกบวช

 

ตอนที่ 28/40 พุทธบิดานิพพาน

 

ตอนที่ 29/40 พระนางพิมพาออกบวช

 

ตอนที่ 30/40 เสด็จดาวดึงส์เทวโลก

 

ตอนที่ 31/40 เทศนาธรรม

 

ตอนที่ 32/40 โปรดองคุลิมาล

 

ตอนที่ 33/40 พิจารณาชราธรรม

 

ตอนที่ 34/40 แสดงโอฬาริกนิมิต

 

ตอนที่ 35/40 ห้ามมาร

 

ตอนที่ 36/40 ปลงอายุสังขาร

 

ตอนที่ 37/40 รับอุทก

 

ตอนที่ 38/40 พยากรณ์บิณฑบาต 2 ครั้ง

 

ตอนที่ 39/40 สังเวชนียสถาน 4

 

ตอนที่ 40/40 ดับขันธปรินิพพาน