วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
07/12/2007
ที่มา: 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ที่ธรณีสงฆ์

        ที่ธรณีสงฆ์ เป็นที่ดินที่มีพระราชบัญญัติกำหนดเงื่อนไขการโอนกรรมสิทธิ์หรือเปลี่ยนสภาพไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งจะต้องดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นการตราเป็นพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาเท่านั้น การนำหลักเกณฑ์ในหลักกฎหมายเอกชนมาปรับใช้กับที่ดินที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายมหาชนจึงไม่อาจกระทำได้


        คำวินิจฉัยที่อ้างอิง คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๒๐/๒๕๔๖

 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก