พระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพื้นที่จังหวัดยะลา และ ปัตตานี ในวันที่ ๒๗ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๐

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
08/12/2007
ที่มา: 
กลุ่มประสานงานโครงการ ๔
 
 
พระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพื้นที่จังหวัดยะลา และปัตตานี ในวันที่ ๒๗ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๐

วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๐

      

    สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินีนาถ บ้านป่าตาเขียว ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

       

ทรงทอดพระเนตรผลผลิตของโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ


สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชปฏิสันธานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ

วันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๐

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินีนาถ ตำบลวังพญาและตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ
ของโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ

พระราชทานน้ำนมแก่ลูกแพะนมภายในโครงการ

จากนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชปฏิสันธานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ และทรงเยี่ยมเยียนราษฎร