พุทธเศรษฐศาสตร์ วิวัฒนาการ ทฤษฎีและการประยุกต์ กับเศรษฐศาสตร์สาชาต่างๆ

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
12/03/2009
ที่มา: 
ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน

- ความสำคัญของพุทธเศรษฐศาสตร์
- อนิจจังคือความเที่ยงแท้
- อัตตาคือวิถีแห่งเศรษฐศาสตร์ตะวันตกแนวคิดเศรษฐศาสตร์ยุคกรีก
- ความคิดเศรษฐศาสตร์ยุคโรมันและยุโรปสมัยกลาง
- แนวคิดเศรษฐกิจยุคทันสมัย
- เศรษฐศาสตร์ตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่ 20
- เศรษฐศาสตร์มนุษยนิยม
- สรุปแนวคิดเศรษฐศาสตร์กระแสตะวันตก
- การทำความเข้าใจมนุษย์แบบพุทธ
- ตัวอย่างของทฤษฎีในพุทธเศรษฐศาสตร์ ภาพรวมของทฤษฎีจะนำเสนอและทฤษฎีการผลิต
- ทฤษฎีการบริโภคที่พิจารณาร่วมกับการผลิตและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
- เศรษฐศาสตร์พัฒนาและพุทธเศรษฐศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
- เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพุทธเศรษฐศาสตร์
- การประยุกต์พุทธเศรษฐศาสตร์เข้ากับเศรษฐศาสตร์สาขาอื่นๆ

ไฟล์แนบขนาด
-putaeconomic.pdf35.76 MB