ชนเผ่าเมี่ยน(เย้า) - หมู่บ้านหนองเตา

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
19/12/2007
ที่มา: 
มูลนิธิกระจกเงา โครงการพิพิธภัณฑ์ชาวเขาออนไลน์ http://www.hilltribe.org

ชนเผ่าเมี่ยน :หมู่บ้านหนองเตา

บ้านหนองเตา เป็นอีกหนึ่ง ในหมู่บ้านที่มีชาวเมี่ยนอาศัยอยู่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ประวัติความเป็นมาโดยคราวๆ คือได้ก่อตั้งขึ้นเป็นรอบที่สองแล้วหลังจาก เมื่อเกิดการเคลื่อนไหวของกลุ่มคอมมิวนิตย์ ต้องทำการย้ายหมู่บ้านไปตั้งหลักแหล่งที่บ้านโล๊ะ พอการเคลื่อนไหวได้สงบลง หมู่บ้านหนองเตาได้ก่อตั้งขึ้นอีกในปีพศ.??? ผู้มาอาศัยคอรบครัวแรกชื่อ??? บ้านหนองเตายังถือได้อยู่ในเมืองชนบทความเจริญเข้าไปไม่ทั่วถึงนัก ซึ่งกะได้ระยะทางจากบ้านถึงตัวอำเภอประมาณ 30 กิโเมตร ชาวเมี่ยนที่อาศัยอยู่มีด้วยกันสามตะกูลคือ แซ่ฟุ้ง(โล่ห์ปุ๋ง) แซ่เติ๋น(โล่ห์ตั่ง)และมีบางส่วนที่ แซ่จ๋าว(โล่ห์เจ๋ว) บ้านหนองเตาเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ซึ่งอาศัยกันอยู่สองชนเผ่าคือ ชนเผ่าเมี่ยนและชนเผ่าม้ง ปัจจุบันในหมู่บ้านมีอยู่???หลังคาเรือน
คำว่าหนองเตา ความเป็นมาคือ เมื่อก่อนมีหนองน้ำท้ายหมู่บ้านมีเต่าเยอะเลยตั้งชื่อว่า หนองเต่า(ข้อมูลจากผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนในหมู่บ้าน) เดิมทีชื่อหมู่บ้านหนองเต่าเรียกไปเรียกมา เพลี้ยบ้างกลายเป็นหมู่บ้านหนองเตา การปกครอง มีผู้ใหญ่บ้านคนเก่าชื่อ นายจ้อยเซ็น แซ่ฟุ้ง ซึ่งการปกครองนั้น... คนปัจจุบันชื่อ นายเอกชัย ทรัพย์จตุโชค(จั่นยุ่น) ความเป็นอยู่ยังยึดวัฒนธรรมดั่งเดิมคือมีประเพณีต่างๆมากมาย ชาวคริตเริ่มมีบทบาทตรงจุด การเปลี่ยนแปลงมากขึ้นในบางครอบครัวก็มีการเข้าโบล์ตามแบบฉบับชาวคริต แต่ส่วนใหญ่แล้วยังนับถือวัฒนธรรมดั่งเดิมอยู่ มีผีประจำหมู่บ้านที่ท้ายหมู่บ้าน มีพิธีกรรมต่างๆที่ทำในช่วงเวลาใดและอื่นๆ

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ยึดอาชีพหลักคือการ ทำไร่เลื่อยลอย ปลูกข้าวและข้าวโพดเป็นส่วนใหญ่ และหาของป่าบ้าง "เศษฐกิจมีผลต่อการดำรงชีวิตอยู่" จึงทำให้เกิดอาชีพหลายหลากยิ่งขึ้นในหมู่บ้าน อาชีพที่เข้ามาและรุ่งเรืองคือ การทำสวน ผลไม้(ส้ม) ซึ่งหนึ่งในของดีประจำอำเภอเวียงแก่น คือส้มโอหวาน และ การปลูกหอมใหญ่ ซึ่งเป็นการทำเกษตรที่มีรายได้ดี แต่ลงทุนก็สูงใช่น้อย อาจจะเป็นเพราะภูมิอากาศทางแถบหมอกหนาวด้วย

รูปแบบบ้าน ก็ยังเป็นแบบดั่งเดิมคือหญ้าคา แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแล้ว ซึ่งส่วนหนึ่งเมี่ยนอาจเป็นพวกที่ว่า ชาวเมี่ยนเป็นกลุ่มชนที่ปรับตัวให้เข้ากับสมัยนิยมได้ง่ายทีเดียว หรือบางครั้งในบางทีอาจมากจนไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าผลที่ตามมาจะเป็นยังไง...

กิจกรรมส่วนร่วม/เอกลักษณ์