เอกสารองค์ความรู้วิถีพุทธ

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
02/02/2009
ที่มา: 
เอกสารองค์ความรู้วิถีพุทธ

- ไตรสิกขา องค์แห่งการศึกษาที่สมบูรณ์
- ไตรสิกขา องค์แห่งการศึกษาที่สมบูรณ์ ขยายความ
- การศึกษาแนวพุทธ - โรงเรียนวิถีพุทธ
- ระบบการจัดการศึกษาวิถีพุทธ
- ระบบการศึกษาแนวพุทธ
- การศึกษาแนวพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธ - ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- Wholistic Buddhist Education
- Wholistic Education and Human Development
- Q&A Thai social crisis in Buddhist Perspective
- การพัฒนาเด็กและเยาวชนตามหลักทางพระพุทธศาสนา
- คู่มือโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
- วิจัยคุณธรรมวิถีพุทธ
- ศาสนากับคนในสังคม ๖ แบบ
- แบบจำลองการศึกษาวิถีพุทธ สู่ มนุษย์ที่สมบูรณ์
- แบบจำลองอย่างง่าย ระบบการศึกษาวิถีพุทธ
- รายงานการวิจัย - การปลูกฝังคุณธรรมในเด็กปฐมวัยผ่านกระบวนสร้างสรรค์ของแกนนำโรงเรียนวิถีพุทธ โดย นายอดิศร สถาบันอาศรมศิลป์

ไฟล์แนบขนาด
1Buddhist approach Ed1.pdf141.18 KB
1Buddhist approach Ed2.pdf344 KB
2Buddhist approach Ed.pdf227.02 KB
3SimpleModel of BuddEd.pdf198.39 KB
4one page of BuddEd.pdf166.07 KB
5Buddhist.doc55 KB
6Buddhist.doc1.15 MB
7Buddhist.pdf3.67 MB
8Buddhist.doc71.5 KB
9Buddhist.doc72 KB
99Buddhist.pdf535.09 KB
BuddEd1.doc106.5 KB
Chart Conclusion BuddEd & VBschool.pdf147.82 KB
Paper (Pali English) for International Conference on Caring.pdf164.85 KB
Q&A Thai social crisis in Buddhist Perspective.doc27.5 KB