วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
15/06/2009
ที่มา: 
ศ.ระพี สาคริก

ศ.ระพี สาคริก บุตรชายคนโตของขุนตำรวจเอก พระมหาเทพกษัตรสมุห (เนื่อง สาคริก) กับคุณแม่สนิท ภมรสูต เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2465 เริ่มการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนสามเสนวิทยาคาร ต่อจากนั้นก็ย้ายโรงเรียนอีกหลายครั้ง ก่อนจะจบชั้นมัธยมบริบูรณ์และได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการถึง 2 ใบ ก่อนเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ คณะเกษตร วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักจากนั้น 1 ปี ก็มีประกาศสถาปนาวิทยาลัยขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย หลักสูตร 5 ปี และจบปริญญาตรีกสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต สาขาปฐพีวิทยา เมื่อ พ.ศ. 2490 ได้รับข้อเสนอตำแหน่งอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในกรุงเทพฯ แต่ปฏิเสธ และเลือกที่จะออกไปทำงานค้นคว้าที่สถานีทดลองกสิกรรม ที่แม่โจ้ ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเช่นเดียวกับคนงานทั่วไป ปีเดียวกันนั้นได้รับมอบหมายให้ทำงานวิจัยเรื่องพันธุ์ข้าว ผัก และยาสูบ พร้อมๆกับใช้ทุนและเวลาว่างส่วนตัวศึกษาค้นคว้าเรื่อง กล้วยไม้ จนกลายเป็นผู้สร้างรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องกล้วยไม้ในประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบัน
ศ.ระพีได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ซึ่งเป็นราชอิสริยาภรณ์สูงสุดในด้านวิชาการ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ โดยไม่ต้องผ่านผู้ช่ายและรองศาสตราจารย์มาก่อน เคยดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ และตำแหน่งที่สำคัญๆ อีกมาก กระนั้นก็ตาม ที่คนยกย่องมากที่สุดคือ การที่ท่านบำเพ็ญตนเป็น ครู ที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาและสุจริตเที่ยงธรรม เป็นแบบอย่างแก่ทุกคน

ไฟล์แนบขนาด
rapeebook005.pdf37.19 MB