งานวิจัย TDRI [Thailand Development Research Institute]

Title : Direction for Manpower Development for Long-Term Industrial Development
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : Economic Instruments for Water Resource Management in Thailandิ
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : Impact of the Political Changes in Europe on Its Agricultural Policies
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : Public Policies Towards Agricultural Diversification in Thailand
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : Rice Supply and Demand in Thailand The Future Outlook
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

Title : The Automobile Industry in Thailand
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : The Economic Impact of the Liberalization of Oil Market
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : The Machinery Industry in Thailand
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : The Thai Textile and Clothing Industry and Government's Policy
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : กติกาอื่น ๆ ของแกตต์
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

Title : การประมาณการผู้ติดยาเสพติดในประเทศไทย
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : การประเมินผลความพิงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการของ ธกส
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : การประเมินราคาทางศุลกากร การตรวจสอบสินค้าก่อนการส่งออกและอุปสรรคทางด้านเทคนิค-อุปสรรคแฝงทางการค้า
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : การพัฒนาอุตสาหกรรมใน9จังหวัดเป้าหมายและการกระจายไปสู่จังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน(บทสรุป)
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : การพัฒนาอุตสาหกรรมใน9จังหวัดเป้าหมายและการกระจายไปสู่จังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน(ภาคผนวก)
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

Title : การพัฒนาอุตสาหกรรมใน9จังหวัดเป้าหมายและการกระจายไปสู่จังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : การศึกษาแนวทางการปรับปรุงบทบาทของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : การศึกษาสภาวะและแนวโน้มการจ้างงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : แกตต์ รอบอุรุกวัยกับประเทศไทย
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการและอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทย
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

Title : โครงการตลาดการเงินในชนบทไทย 2539
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : โครงการแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2540-2549 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : โครงการแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2540-2549 การคุ้มครองผู้บริโภค
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : โครงการแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2540-2549 การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอ์
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : โครงการศึกษาการพยากรณ์การส่งออกสินค้า สำคัญ(20รายการ)ของไทยในตลาดโลก
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

Title : โครงสร้างพฤติกรรมและประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทย
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา ปี 2536 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขาปี2536-อุตสาหกรรมแปรรูปที่ใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบ
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขาปี2536-อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : งานการศึกษาและวิจัยตามโครงการประเมินผลการออกสำรวจผู้เสียภาษีของสรรพากรเขตพื้นที่และสรรพากร
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

Title : ทีดีอาร์ไอ 2540 รายงานหลักเล่มที่ 1 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาค การค้า และการลงทุนจากต่างประเทศ
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : ทีดีอาร์ไอ 2540 รายงานหลักเล่มที่ 2 ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภายใต้การเร่งลดภาษี
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : ทีดีอาร์ไอ 2540 อุตสาหกรรมแก้วและกระจก
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : ทีดีอาร์ไอ 2540 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และเภสัชภัณฑ์
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : ทีดีอาร์ไอ 2540 อุตสาหกรรมเซรามิค
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

Title : ทีดีอาร์ไอ 2540 อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : ทีดีอาร์ไอ 2540 อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : ทีดีอาร์ไอ 2540 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : ทีดีอาร์ไอ 2540 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : ทีดีอาร์ไอ 2540 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง1
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

Title : ทีดีอาร์ไอ 2540 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง2
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : ทีดีอาร์ไอ 2540 อุตสาหกรรมฟอกหนังและอุตสาหกรรมผลิตเครื่องหนัง
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : ทีดีอาร์ไอ 2540 อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา1
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : ทีดีอาร์ไอ 2540 อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา2์
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : ทีดีอาร์ไอ 2540 อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์หวาย
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

Title : ทีดีอาร์ไอ 2540 อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมคอปเปอร์คาโทด
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : ทีดีอาร์ไอ 2540 อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : ทีดีอาร์ไอ 2540 อุตสาหกรรมสิ่งทอี่
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : ทีดีอาร์ไอ 2540 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ่
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : แนวทางการพัฒนากำลังคนรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะยาว บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

Title : แนวทางการพัฒนากำลังคนรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะยาว รายงานฉบับสมบูรณ์
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : ผลกระทบของการเจรจารรอบอุรุกวัย ต่อสินค้าเกษตรในตลาดโลก และภาคเกษตรของไทย์
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : ผลกระทบของการเจรจารอบอุรุกวัยต่อตลาดการประกันภัยและประกันชีวิต
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : ผลกระทบข้อตกลง GATT รอบอุรุกวัยต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอไทย
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : ผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทยของการเจรจารอบอุรุกวัย
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

Title : ผลกระทบต่อแรงงานจากการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการผลิต-ศึกษาอุตสาหกรรมทอผ้า
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : รายงานฉบับย่อ โครงการศึกษาทบทวนแผนแม่บทในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : ลักษณะโครงสร้างและความต้องการสินเชื่อในภาคธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรม
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : สภาพการแข่งขันและราคาค่าบริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : อุตสาหกรรมน้ำมันพืช
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

Title : Petrochemical and Plastic Industry in Thailand
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของกระทรวงอุตสาหกรรม ในระยะพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : มันสำปะหลังภาพในสิบปีข้างหน้า
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : รายงานความเหมาะสมในการต่ออายุความตกลงว่าด้วยมันสำปะหลัง ไทย-ประชาคมยุโรป
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : อนาคตอุตสาหกรรมอ้ออยและน้ำตาลไทย
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

Title : A Strategy for Thailand's Trade Diplomacy
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : EADN Regional Project on Indicators
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title :Financial Reforms in Thailand
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : Gold Bullion Market in Thailand A Case for Liberalisation
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : LESSONS LEARNED FROM THAILAND
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

Title : MAIN REPORT ON THE MANGEMENT
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : Social Impacts of the Asian Economic Crisis
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : The Structure and Competitveness of Thailand s Oil Industry
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : World-Trade Patterns and Contemporary Issuues in International Trade Policy์
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : กรมการค้าต่างประเทศ
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

Title : กรมบัณชีกลาง
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : กรมประชาสงเคราะห์
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : กรมวิชาการเกษตร
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : กรมส่งเสริมการเกษตร
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : การกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

Title : การคุ้มครองทรัพย์ทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม์
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : การชั่งตวงวัดและร่างพระราชบัญญัติามตราชั่งตวงวัด
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : การบริหารการค้าระหว่างประเทศและการเจรจาการค้า
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : การบริหารงาของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

Title : การปฏิรูประบบการเงินในประเทศไทย
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : การประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : การปรับบทบทาในการส่งเสริมการส่งออก
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : การพยากรณ์ความแพร่หลายของการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ในปี ค.ศ. 2000-2005
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงพานิชย์
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

Title : การพานิชณ์อีเล็กทรอนิกส์
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : การศึกษากฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : การศึกษาปรับปรุงโครงสร้างระบบแรงจูงใจและโครงสร้างระบบค่าตอบแทนของรัฐวิสาหกิจ1
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : การศึกษาปรับปรุงโครงสร้างระบบแรงจูงใจและโครงสร้างระบบค่าตอบแทนของรัฐวิสาหกิจ2
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : การหมุนเวียนของบุคลากรที่ให้บริการในสถานพยาบาลภาครัฐ
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

Title : การเจรจาการค้าด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในองค์การการค้าโลก์
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : การเชื่อมตลาดเงินทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเข้าด้วยกันี
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : ข้อเสนอการปรับโครงสร้างกระทรวงพานิชย์
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

Title : คณะกรรมการร่วมภาครัญบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : ที่อยู่อาศัย
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : ผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมทองคำไทย
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : ผลกระทบของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : พฤติกรรมการใช้บริการด้านสุขภาพ
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

Title : ภาคการค้าบริการ เล่ม 1
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : ภาคการค้าบริการ เล่ม 2
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : ภาคการค้าระหว่างประเทศ
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : สี่จังหวัดภาคใต้กับปัญหาสิทธิมนุษยชน
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : ระบบข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงพานิชย์และการให้บริการข้อมูลการพานิชย์
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

Title : รายงานสรุปบทความ World - Trade
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : รายงานสรุปสาระสำคัญของโครงการ วิจัยการบริหารเพื่อการพัฒนาเศรษฐกจและสังคม
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : สภาพปัญหาและแนวโน้มของแรงงานเด็ก์
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

Title : สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(NPL)และการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศไทย
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : หนึ่งปีแรกของการจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี 2545-2546 เล่มที่ 1
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี 2545-2546
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : เป้าหมายและแนวทางในการจัดทำระบบบริการสารสนเทศี่
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

Title : แนวทางการสร้างมติในการปฏิรูปนโยบายสารกำจัดศัตรูพืชเพื่อการดำเนินการในอนาคต
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมอ้อยและนำตาลทราย เล่ม 1
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา ตอน ชาร์ลส์ ฮอร์ตัน คูลี่ย์ และ ยอร์จ เฮอร์เบิร์ต มี้ด
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : A Land Policy Study
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : A Profile of Provincial Industries
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

Title : A Summary Report on Provincial Industries and Employment
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : Agricultural Information and Technological Change in Northern Thailand
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : An Analysis of Foreign Barriers to Thailand's Exports
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : Demand Forecast for Flat Glass in Thailand
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : Dissemination of Information and Provision
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

Title : Economic Crisis and the Role of Technical Assistance
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : Export Barriers of the Shoe Industry in Thailand
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : FDI in Thailand
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : Finance, Credit and Provincial Industrialization
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : Financial Resources Management
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

Title : Human Resources Management
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : Industrial Structures and Inter-Industry Linkages
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : International Capital Flows and Economic Adjustment in Thailand
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : Natural Resources Management
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : Policies, Instruments and Instruments and Institutions for Rural Industrial Development
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

Title : Productivity Growth in Thailand
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : Provincial Industry Labor Market
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : Rural Industry and Employment Study A Synthesis Report
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : Second Phase Import Substitution in Thailand
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : Thailand's Financial System Structure and Liberalization
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

Title : Thailand's Perspective on Foreign Loans
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : The Development of Infrastructure and Supporting
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : The Impact of Asian Financial Crisis on The Southeast Asian
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : The Impacts of the Thailand-U.S. Free Trade Agreement
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : The Joint Study on Thai-Japan Econflicts
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

Title : The Role of Demand in Provincial Industrialization
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : The Structure Conduct and Performance of the Seed Industry in Thailand
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : การกระจายข้อมูลและบริการข้อมูลต่ออุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : การพัฒนากลยุทธ์ทางการค้าของประเทศไทย (เล่ม1)
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : การพัฒนากลยุทธ์ทางการค้าของประเทศไทย (เล่ม2)
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

Title : การพัฒนากลยุทธ์ทางการค้าของประเทศไทย (เล่ม3)
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุน เล่ม 1
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุน เล่ม 2
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุน เล่ม 3
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : การวิจัยอุตสาหกรรมและการจ้างงานในชนบท
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

Title : การศึกษาปัจจัยกระทบการส่งออกของไทยและยุทธศาสตร์และแนวทางแก้ไข
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : การศึกษาอุตสาหกรรมรายสาขาและการกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ต่างจังหวัด (เล่ม 1)
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : การศึกษาอุตสาหกรรมรายสาขาและการกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ต่างจังหวัด (เล่ม 2)
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : การเงินและสินเชื่อกับการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างจังหวัด
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : ความหลากหลายของพันธุ์พืช
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

Title : ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมภูมิภาค
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : นโยบาย มาตรการและสถาบันเพื่อการพัฒนาอุตสหกรรมชนบท
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : นโยบายแก้ปัญหาวิกฤตในธนาคารพาณิชย์ไทย
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : บทบาทของอุปสงค์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างจังหวัด
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : บทสรุปแนวนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมการค้าและบริการ
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

Title : ผลกระทบของอัตราภาษีการค้า
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : ภาพรวมของอุตสาหกรรมในภูมิภาค
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : รายงานสรุปอุตสาหกรรมและการจ้างงานในต่างจังหวัด
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : วิวัฒนาการของการบุกเบิกที่ดินทำกินในเขตป่า กรณีศึกษาภาคเหนือตอนบน
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : อุปสงค์ของครัวเรือนต่อสินค้าที่ผลิตโดยอุตสาหกรรมชนบท
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

Title : เครื่องมือทางการเงินรุ่นใหม่และผลกระทบต่อนโยบายเศรษฐกิจ
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : แนวทางการปรับปรุงเครื่องมือกลไกของรัฐเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม เล่ม 1
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : แนวทางการปรับปรุงเครื่องมือกลไกของรัฐเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม เล่ม 2
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : แนวทางการส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสินค้า
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : โครงสร้างและความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมในภูมิภาค
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด