ความรุนแรงเกิดจากความอ่อนแอ ความเป็นกลางแท้ อยู่ที่ถือความถูกต้อง - พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
20/10/2008
ที่มา: 
ธรรมะบรรรยาย, ความรุนแรงเกิดจากความอ่อนแอ ความเป็นกลางแท้ อยู่ที่ถือความถูกต้อง , พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), วัดญาณเวศกวัน