บทสวดมนต์ - วันจันทร์ถึงอาทิตย์

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
28/11/2008
ที่มา: 
จากเวบไซต์ธรรมะ

บทสวดมนต์
- ทำวัตรเช้า
- วันทาใหญ่
- ทำวัตรเย็น

บทสวดมนต์   วันจันทร์
- สวดมนต์ชุมนุมเทวดา
- นะมะการะสิทธิคาถา
- นะโมการะอัฏฐะกะ
- มังคะละสุตตัง
- ระตะนะสุตตัง
- กะระณียะเมตตะสุตตัง
- ขันธะปะริตตะคาถา
- โมระปะริตตัง
- วัฏฏะกะปะริตตัง

บทสวดมนต์   วันอังคาร
- อาฏานาฏิยะปะริตตัง
- สัจจะกิริยาคาถา
- อังคุลิมาละปะริตตัง
- โพชฌังคะปะริตตัง
- อะภะยะปะริตตัง
- เทวะตาอุยโยชะนะคาถา
- มงคลจักรวาฬใหญ่

บทสวดมนต์   วันพุธ
- บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร
- ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง

บทสวดมนต์   วันพฤหัสบดี
- ถวายพรพระ
- คาถาโพธิบาท
- คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ

บทสวดมนต์   วันศุกร์
- พระวินัย
- พระสูตร
- พระสังคิณี
- พระวิภังค์
- พระธาตุกะถา
- พระปุคคะละปัญญัตติ
- พระกะถาวัตถุ
- พระยะมะกะ
- พระมะหาปัฏฐาน
- ธัมมะสังคิณีมาติกา

บทสวดมนต์   วันเสาร์
- พระสะหัสสะนัย
- สุทธิกะปะฏิปะทา
- สุญญะตะมูละกะปะฏิปะทา
- อัปปะณิหิตะปะฏิปะทา
- อะธิปะติ

บทสวดมนต์   วันอาทิตย์
- ปัพพะโตปะมะคาถา
- อะริยะธะนะคาถา
- บทขัดธรรมนิยามะสูตร
- ธัมมะนิยามะสุตตัง
- ติลักขะณาทิคาถา
- ปะฏิจจะสะมุปปาทะปาฐะ
- พุทธะอุทานะคาถา

- ธาตุปะฏิกูละปัจจะเวกขะณะวิธี
- อะตีตะปัจจะเวกขะณะวิธี
- เมตตานิสังสะสุตตะปาโฐ
- กรวดน้ำอิมินา
- อนุโมทนาวิธี
- มงคลจักรวาฬน้อย
- โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา
- เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทะนาคาถา
- เทวะตาภิสัมมันตะนะคาถา
- อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา
- กาละทานะสุตตะคาถา

ไฟล์แนบขนาด
swdmn.doc264 KB