อาชีพและวิธีการหากิน (27)

ชนเผ่าลาหู่ - การเลี้ยงชีพ วิธีการหาปลา

ชนเผ่าลาหู่ :การเลี้ยงชีพ วิธีการหาปลา

พื้นที่ตัวแทนกลุ่มทำประมงน้ำจืดในนากุ้งเดิม นางอุบล ไชยสุวรรณ บ้านเลขที่ ๒๐๘ หมู่ที่ ๓ ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ชนเผ่ากะเหรี่ยง - เรื่องการทำไร่หมุนเวียน

ชนเผ่ากระเหรี่ยง : การทำไร่หมุนเวียน

การทำไร่หมุนเวียน

Syndicate content