วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
09/03/2009
ที่มา: 
http://www.monstudies.com

ปี่มอญ
องค์ บรรจุน

ปี่มอญ

ปี่มอญ เป็นปี่สองท่อน รูปร่างลักษณะเหมือนปี่ไฉน แต่ใหญ่และยาวกว่า เลาปี่ทำด้วยไม้หรืองา ลำโพงทำด้วยโลหะ เนื่องจากมีขนาดยาวกว่าปี่ไฉน จึงให้เสียงแตกต่างไปจานปี่ไฉน เข้าใจว่าไทยนำปี่มอญเข้ามาใช้คราวเดียวกับ เครื่องดนตรีมอญชิ้นอื่น ๆ ใช้บรรเลงในวงปี่พาทย์มอญ หรือสมัยก่อนเรียกว่า ปีพาทย์รามัญ