เครื่องมือของใช้ล้านนา - กระอูบ (อ่าน “ ขะอูบ)

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
27/10/2008
ที่มา: 
เว็บไซต์ล้านนาคดี http://lanna.mju.ac.th/ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ "ทุกภาพ ทุกตัวอักษร มอบเป็นวิทยาทานแด่ทุกท่าน"

กระอูบ (อ่าน “ ขะอูบ)
 
กระอูบ
หรือบ้างก็เรียก อูบ ซึ่งอาจเขียนเป็น ขะอูบ ขระอูบ และ คระอูบ เป็นภาชนะที่ทำด้วยโลหะ ไม้ หรือ เป็นเครื่องเขิน มีฝาครอบ ใช้สำหรับใส่อาหารถวายพระสงฆ์หรือเครื่องสักการะ กระอูบ มี ส่วนที่เป็นฐานสูงขึ้นมาจากพื้นแล้วผายออกสำหรับวางสำรับอาหารและมีฝาครอบ เพื่อป้องกันแมลงและฝุ่นละออง ซึ่งฝามักทำเป็นรูปคล้ายฝาชีมียอดแหลมขึ้นไปแล้วแต่จะตกแต่งให้สวยงาม


ปรากฏคำว่า กระอูบ ในวรรณกรรมล้านนาหลายเรื่อง เช่น สุวัณณเต่าตำ ดัง ความว่า “ แล้วใส่ภาชนะไตรตำกระอูบตำลูก ๑ ใหย่นัก ” แล้ว “ เสือตัวนั้นคระนิงใจฉันนี้แล้วมันก็เอา คระอูบ อันใส่เข้านั้นไว้ถ้าพ่อแม่แห่งมันหั้นแล ”