แหล่งโบราณคดีภาคกลาง - พิพิธภัณฑ์บ้านเก่า

พิพิธภัณฑ์บ้านเก่า

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  กาญจนบุรี

การจัดทำทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์

การจัดทำทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์

บัญชีค่าเข้าชมโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

บัญชีค่าเข้าชมโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

การขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ

การขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ

การขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ

การขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ

ภารกิจ/หน้าที่ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่

ภารกิจ/หน้าที่

 

ขั้นตอนการขออนุญาตทำการค้าโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ

ขั้นตอนการขออนุญาตทำการค้าโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ

ขั้นตอนที่ ๑      ยื่นคำขอได้ที่สถานที่  ดังนี้

                        ๑.๑   กรณีผู้ขอมีสถานที่ทำการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้ยื่น  ณ สำนักพิพิธภัณฑ-

ขั้นตอนและวิธีการขออนุญาตนำโบราณวัตถุเข้ามาในราชอาณาจักร

ขั้นตอนและวิธีการขออนุญาตนำโบราณวัตถุเข้ามาในราชอาณาจักร

โบราณวัตถุที่จะขออนุญาตนำเข้ามาในราชอาณาจักร  มีหลักเกณฑ์  ดังนี้

๑.   ประเภทของโบราณวัตถุ

ข้อแนะนำการส่งหรือนำพระพุทธรูปออกนอกราชอาณาจักร

 

ข้อแนะนำการส่งหรือนำพระพุทธรูปออกนอกราชอาณาจักร

บุคคลทั่วไป
                  ๑.  กรอกแบบฟอร์มการขออนุญาตที่ทางราชการจัดให้  (ศก.๖)

มอบโบราณวัถุให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

มอบโบราณวัถุให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  พระนคร

Syndicate content