มารยาทไทย - มารยาทในการรับประทานอาหาร

มารยาทไทย - มารยาทในการรับประทานอาหาร

การรับประทานอาหารในงานใด ๆ ก็ตาม ถือเป็นมารยาทที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องและพึงระมัดระวัง

มารยาทไทย - มารยาทในการออกบัตรเชิญ

มารยาทไทย - มารยาทในการออกบัตรเชิญ

การออกบัตรเชิญ
อาจแบ่งได้ ๓ ลักษณะ คือ
 เชิญไปในงานเลี้ยงอาหาร ซึ่งกำหนดเวลา

มารยาทไทย - มารยาทในการรับแขก

มารยาทไทย - มารยาทในการรับแขก

ธรรมเนียมไทยถือว่า เมื่อมีผู้มาเยือนถึงบ้าน เจ้าบ้านควรต้อนรับเป็นการแสดงมารยาทอัน ดีงามของเจ้าบ้านมารยาทเป็นคุณธรรมที่ดีที่ทุกคนควรปฏิบัติ

มารยาทไทย - มารยาทในการเข้าสังคม

มารยาทไทย - มารยาทในการเข้าสังคม

มารยาทไทย - มารยาทการนั่ง

มารยาทไทย - มารยาทการนั่ง

  • การนั่งเก้าอี้ให้นั่งตัวตรง หลังพิงพนักเก้าอี้ เท้าชิด เข่าชิด มือวางบนหน้าขา

มารยาทไทย - มารยาทการเดิน

มารยาทไทย - มารยาทการเดิน

  • การเดินตามลำพัง ให้เดินอย่างสุภาพ หลังตรงไม่ส่ายไหล่ ช่วงก้าวไม่ยาว หรือสั้นเกินไปแกว่งแขนพองาม ถ้าเป็นสตรีควรระมัดระวังให้สะโพกเป็นไปตามปกติ

มารยาทไทย - มารยาทในการยืน

มารยาทไทย - มารยาทในการยืน

มารยาทไทย - มารยาทการเข้าพบ และการรับ - ส่งของจากผู้ใหญ่

มารยาทไทย - มารยาทการเข้าพบ และการรับ - ส่งของจากผู้ใหญ่

การเข้าพบผู้ใหญ่ ปฏิบัติดังนี้

มารยาทคนไทย - การแสดงความเคารพ

มารยาทคนไทย - การแสดงความเคารพ

มารยาทคนไทย - มารยาทในการแสดงความเคารพต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

มารยาทคนไทย

1. มารยาทในการแสดงความเคารพต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

Syndicate content