ภาพพิธีกรรมงานแห่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ศาลเจ้าเล่งจูเกียง

ศาลพระภูมิ

ประวัติความเป็นมาของพระภูมิชัยมงคล
        ความเป็นมาของพระภูมิชัยมงคลตามคติทางศาสนาพราหมณ์ มีดังนี้

ครุฑ หรือ พญาครุฑ Garuda

กินรี และ กินร

กิเลนตัวผู้กับตัวเมีย

Syndicate content