วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
06/11/2008
ที่มา: 
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://www.sri.cmu.ac.th/

การสวนหรือตวงข้าวเปลือก
หลังจากที่พัดข้าวลีบหรือเศษฟางข้าวออกหมดแล้ว ก่อนที่จะขนข้าวกลับบ้านชาวไร่ชาวนาบางพื้นที่จะใช้เครื่องตวงวัดเรียกว่า “ต๋าง” (เท่ากับประมาณ 1.5 ถัง) หรือ “ต๋างควาย” (เท่ากับประมาณ 2 ถัง) สวนหรือตวงข้าวเปลือก เพื่อให้ทราบปริมาณข้าวเปลือกที่ได้ในแต่ละปี:: การตวงข้าวที่ทุ่งนา :: (เอื้อเฟื้อภาพโดยคุณศรีเลา เกษพรหม)


:: ต๋างของชาวลัวะ ::

ในบางพื้นที่จะไม่ใช้ต๋างในการนับปริมาณข้าวเปลือกแต่จะนับจากจำนวนถุงผ้าหรือ กระสอบที่ใช้บรรจุข้าวเปลือกว่าได้กี่ถุงหรือกี่กระสอบ


:: ต๋างของชาวไทใหญ่ ::


:: ต๋างของชาวลัวะ ::


:: ต๋างอีกแบบหนึ่งของชาวลัวะ จุข้าวเปลือกได้ประมาณ 2 ถัง ::


:: ถัง (1 ถังเท่ากับ 20 ลิตร) ::


:: ชาวม้งเก็บข้าวในถุง ::

เอกสารอ้างอิง

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และ คณะ,โครงการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว. รายงานวิจัย เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2545.


ขอบคุณข้อมูลจาก สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://www.sri.cmu.ac.th/~postharvest/
และ โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัย เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นหลังการเก็บเกี่ยวทุกหัวข้อ คลิ๊กที่นี่จ้า