สัจธรรมกับแนวทางการพัฒนาสู่อารยประเทศ - ศ.ระพี สาคริก

สัจธรรมกับแนวทางการพัฒนาสู่อารยประเทศ 12 ก.พ. 2540. 3 หน้า

อนาคตประเทศไทย การสนทนาระหว่าง 2 นักคิด ศ.นพ.ประเวศ วะสี และ ศ.เสน่ห์ จามริก

อนาคตประเทศไทย การสนทนาระหว่าง 2 นักคิด ศ.นพ.ประเวศ วะสี และ ศ.เสน่ห์ จามริก    
โดย: มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
สนับสนุนโดย: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เมื่อคนไทยใกล้จะสิ้นแผ่นดินอยู่

Syndicate content