ทัศนะว่าด้วยเศรษฐกิจ - ป๋วย อึ๊งภากรณ์

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
24/03/2009
ที่มา: 
สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมล
ปกป้อง จันวิทย์ (บรรณาธิการ)
"...ป๋วย อึ๊งภากรณ์ : ทัศนะว่าเศรษฐกิจ ได้รวมรวมเรียบเรียง เนื้อหาสาระไว้เป็นอย่างดี

ทั้งลำดับเนื้อหาและความครบถ้วนของสาระ จึงทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ไม่ยากว่า

เศรษฐศาสตร์คืออะไร ใช้อย่างไร ใช้เพื่ออะรไร ใช้ร่วมกับอะไร และใช้เพื่อใคร

เมื่ออ่านงานของอาจารย์คราวใดก็ยิ่งมั่นใจว่า บรรดาผู้นำ ผู้บริหารประเทศ

พึงต้องใช้วิชาเศรษฐศาสตร์บนพื้นฐานสังคมศาสตร์ และศาสตร์แขนงอื่นๆ อย่างเป็นเนื้อเดียวกัน

และที่สำคัญต้องมีความเข้าใจแหละเห็นใจผู้เสียเปรียบในสังคม

ดังได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนในงานเขียนและงานชีวิตของอาจารย์เอง..."

เจมศักดิ์ ปิ่นทอง (บางส่วนจากคำนำ)


ไฟล์แนบขนาด
puay019.pdf16.9 MB